สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ


  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ สำหรับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ผังรวมห้องสอบ
  • คำแนะนำค้นหารายชื่อ
  • ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ
  • แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ